Beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal er vårt fokus

Prosjektet ›

Organisering ›

Jobbe hos oss ›

Kontakt ›

Om oss

Prosjektet Sammen om framtidens helsetjenester skal bidra til å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner. Målet er å øke attraktiviteten til helsearbeidsplasser i våre tre kommuner.

Prosjektet ble etablert i 2020 og eies av kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Prosjektet har fram til 31.12.2023 hatt ansvar for gjennomføring av 5 delprosjekter; heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, arbeidsvilkårspolitikk samt kommunikasjon og omdømmebygging. De tre sistnevnte delprosjekter er tatt over i drift i fra 01.01.2024. Prosjektet skal i 2024-2025 ta heltidskultur, faglig utvikling, oppgavedeling og tallanalyse over i drift. Prosjektet løper ut 2025.   

Helsesektoren trenger din arbeidsinnsats. Spesielt trenger kommunene arbeidskraft for å håndtere det økende antallet eldre der de bor. Vårt prosjekts samfunnsoppdrag er å videreutvikle og beholde ansatte som vi har lenge. Nye ansatte skal systematisk integreres faglig og sosialt i våre organisasjoner, trives og ønske å være i jobben lenge. Elever, lærlinger og studenter skal systematisk tas imot i våre organisasjoner, få en positiv opplevelse som deles med medstudenter, og søke seg til ledige stillinger i våre kommuner etter endt utdanning.

Som innbygger i en kommune og som arbeidssøker til helsesektor har vi oppfatninger og inntrykk av en helsesektor i endring, med mange utfordringer og ansatte som står i krysspress. I prosjektet prøver vi å fortelle historier om ansatte som trives veldig godt på jobb og som opplever mestring i møte med fornøyde brukere. Vi mener at disse historiene er viktig å få fram slik at morgendagens arbeidskraft ser de spennende mulighetene som ligger i det å være ansatt i helsesektor, der blant annet utnyttelse av medisinske fremskritt, bruk av avansert utstyr og digitalisering blir helt sentralt, til det beste for brukere og ansatte. 

Prosjektet

Kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal stilte seg alle det samme spørsmålet;

Hvordan opprettholde bemanningen i helsesektoren og rekruttere til helsesektoren nå og i et framtidsperspektiv.

Utfordringen er nasjonal og kan beskrives som en samfunnsutfordring. Tilgang på arbeidskraft er mindre enn brukerbehovet. Hvordan skal våre tre kommuner posisjonere oss iht denne utfordringen. Ved å etablere prosjektet tar kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal grep iht utfordringen og forsøker systematisk å teste ut alternative løsninger for å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte sammen med forskningsmiljøer.

Aktuelt

Inngår samarbeid med KLP

Inngår samarbeid med KLP

Prosjektet «Sammen om framtidens helsetjenester» i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner jobber med innovasjon i helsesektoren. Nå er prosjektet og KLP partnere.  Rådmann i vertskommunen Melhus, Katrine Lereggen, signerer samarbeidsavtalen med KLP på vegne av...

les mer
Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Da Inger Agnete Sandøy startet i Skaun hjemmetjeneste hadde hun over 30 års erfaring bak seg. Likevel mener hun det var givende å få utdelt en mentor.  – Selv om jeg har jobbet lenge i samme yrke, så er det fint å ha noen å støtte seg på. Å ha en person som jeg...

les mer
– Det er mange fordeler med langvakter

– Det er mange fordeler med langvakter

På korttidsavdelingen på Buen har de ansatte vært med på et forsøk med lengre vakter. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen er godt fornøyd med den nye turnusen. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen mener det er mange fordeler med å jobbe langvakter. Foto: Melhus...

les mer

Prosjektorganisering

Styringsgruppe - prosjektansvarlig

Grethe Ellerås, styringsgruppens leder, kommunalsjef helse og velferd Midtre Gauldal kommune

Anne Lise Klemmetvoll, HTV Fagforbundet Midtre Gauldal kommune, Albert Adrian Verhagen, kommunalsjef helse og velferd Melhus kommune, Astrid Gauslaa Wehn, HTV NSF Melhus kommune, Asbjørn Strømmen, kommunalsjef helse og mestring Skaun kommune, Gunnhild Landrø, kommunalsjef organisasjon Skaun kommune, Hilde-Lill Vaslag, HTV Fagforbundet Skaun kommune, Joacim Arntsen Kristiansen, personalsjef Melhus kommune

Marit Løvseth Seehuus, HTV Fagforbundet Melhus kommune, vara, Bernt Are Moshaug, rådgiver helse Melhus kommune, vara, Liv Ågot Hågensen, HTV NSF Skaun kommune, vara, Randi Kjøren, enhetsleder helse Skaun kommune, vara, Margrethe Sesseng Fløttum, HTV NSF Midtre Gauldal kommune, vara, Ingeborg Vongraven, enhetsleder helse Midtre Gauldal kommune, vara

Prosjektansvarlig (styringsgruppe) har det totale økonomiske ansvar for prosjektet og skal påse at det er samsvar mellom prosjektplan og mål. Styringsgruppen skal gi faglige prosjektråd og bidra til at kommunikasjon og forankring med den øvrige organisasjonen er sikret.

Prosjektledelse - operativt ansvar for prosjekt

Prosjektleder
Svein Jarle Midtøy

Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og skal innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet. Prosjektleder skal bygge det felles laget der alle skal bli sett og hørt. Prosjektleder skal videre opptre systematisk og være handlingsorientert.

Lokale prosjektledere
Stine Vinsnesbakk, lokal prosjektleder Melhus kommune (50% stilling)
May Snefrid Syrstad, lokal prosjektleder Skaun kommune (50% stilling)
Anne Grete Rognes, lokal prosjektleder Midtre Gauldal kommune (50% stilling) 

Lokale prosjektledere skal innenfor prosjektrammen sikre at definerte lokale tiltak blir gjennomført. Dette sammen med prosjektleder, interkommunal prosjektgruppe, regional arbeidsgruppe, lokal arbeidsgruppe og ansatte innenfor helse og velferdstjenesten i kommunen. Lokal prosjektleder skal videre opptre systematisk og være handlingsorientert.

Regional arbeidsgruppe - faglig støtte i lokale prosesser

Ingeborg Vongraven, leder regional arbeidsgruppe, enhetsleder helse Midtre Gauldal kommune

Melhus kommune: Kristin Grindstuen, enhetsleder helse, Ann Sylvi Haugen Storvold, enhetsleder helse, Marit Løvseth Seehuus, HTV Fagforbundet, Astrid Gauslaa Wehn, HTV NSF 

Skaun kommune: Randi Kjøren, enhetsleder helse, Liv Ågot Hågensen, HTV NSF

Midtre Gauldal kommune: Margrethe Sesseng Fløttum, HTV NSF 

Fra prosjektorganisasjonen deltar også Svein Jarle Midtøy, prosjektleder, Stine Vinsnesbakk, lokal prosjektleder Melhus, May Snefrid Syrstad, lokal prosjektleder Skaun, Anne Grete Rognes, lokal prosjektleder Midtre Gauldal 

Regional arbeidsgruppe skal være en operasjonell arbeidsgruppe som skal gi faglige prosjektråd til hovedaktiviteter og underliggende aktiviteter samt gi faglig støtte til det operasjonelle arbeidet som gjennomføres i de enkelte kommuner.

Lokale arbeidsgrupper - gjennomføre lokale tiltak

Melhus kommune: Stine Vinsnesbakk, leder, Bernt A. Moshaug, Kjersti Stenvig, Kristin Grindstuen, Ann Sylvi Haugen Storvold, Aina Hermanstad HTV, Maria Olsen HVO

Skaun kommune: May Snefrid Syrstad, leder, Hilde Ofstad, Camilla Sæther Jacobsen, Anne Berit Larsen, Berit Solstad PTV, Randi Kjøren, Grethe Renee Økdal PTV

Midtre Gauldal kommune: Anne Grete Rognes, leder, Ingeborg Vongraven, Norunn Stenbro, Tine Sæther Rise, Margrethe Sesseng Fløttum HTV, Anne Lise Klemmetvoll HTV, Johan Sindre Knutsen HVO 

Lokal arbeidsgruppe skal operasjonalisere de lokale tiltak man har blitt enige om regionalt. Lokal arbeidsgruppe skal også være en faglig ressurs samt gi faglige råd og innspill regional arbeidsgruppe, prosjektleder og styringsgruppe.

Satsingsområder - realiseres i driftslinjen

 Heltidskultur: bruker etablerte driftsstrukturer herunder HMS-utvalg/HMS-grupper/AMG for å realisere lokal heltidserklæring

Faglig utvikling: bruker etablerte driftsstrukturer og HMS-utvalg/HMS-grupper/AMG for å realisere systematiske kompetanseplaner

Veiledningssystem: tatt over i drift 01.01.2024. Arbeidet ledes nå av mentorer utdannet gjennom prosjekt

Arbeidsvilkårspolitikk: tatt over i drift 01.01.2024. Arbeidet ledes nå av nyetablert HR-forum eiet av prosjektets eierkommuner

Kommunikasjon og omdømmebygging: tatt over i drift i fra 01.01.2023. Arbeidet ledes nå av kommunenes kommunikasjonsrådgivere

Oppgavedeling: bruke tilgjengelig kompetanse på rett sted til rett tid, tjenestetilpasset oppgavedeling, nye bemanningsløsninger

Tallanalyse: systematisert aktivitet i fra 2024. Systematisk analyse av tallmateriell skal gi oss optimale tjenestestyrte bemanningsplaner

Fra 01.01.2024 er det besluttet at prosjektets satsingsområder skal implementeres i drift. Vi skal bruke 2024-2025 til å sikre at alle tiltak og verktøy utviklet i prosjektet blir implementert i drift på den enkelte avdeling i prosjektets tre eierkommuner. 

Hvordan er det å jobbe hos oss

I våre tre kommuner vil ansatte være del av en heltidskultur i helsesektor. Dette innebærer at vi arbeider for at alle ansatte skal ha store stillinger. Vi arbeider også med å tilby ansatte systematisk faglig utvikling, både individuelt og kollektivt på avdelinger. Videre tilbyr vi nyansatte en mentor som skal støtte en sosialt og faglig på arbeidsplassen det første året. Prosjektet arbeider aktivt med å øke attraktiviteten til helsearbeidsplasser i våre tre kommuner. I det store bildet er dette en stor jobb men vi har troen på at et tett samarbeid med ansatte der ansatte selv kommer fram til de gode løsningene gjennom medarbeiderdrevet innovasjon, gir resultater på kort og lang sikt.   

I gjennomføringen av prosjekt og delprosjekter er det samarbeidet med SINTEF, NTNU, Nord Universitet, AOF, Adresseavisen og Framlent. I tillegg arbeides det tett sammen med Statsforvalteren i Trøndelag, KS Trøndelags fylkessatsing på Kvalitet i helsetjenesten og den nasjonale satsningen KS Jobbvinner som arbeider med rekrutteringsstrategier til helsesektor på oppdrag i fra Helsedirektoratet. Ny partner til prosjektet i fra 2024 er KLP. Samarbeidsavtalen med KLP løper ut 2025. 

Prosjektet drives av en prosjektleder og tre lokale prosjektledere. Prosjektet har et tett samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen lokalt. Alt vi gjør i prosjektet skal være i partssamarbeid og gjennomført som medarbeiderdrevet innovasjon. Vi arbeider kontinuerlig med å involvere alle ansatte på avdelinger i prosjektet slik at de gode løsningene utvikles i praksisfeltet, til beste for våre 32000 innbyggere. 

– Ved å kutte de små stillingene, ble vi færre ansatte – med større stillinger. Dette har ført til en større trygghet på jobb. Man får bedre oversikt når de ansatte er på jobb fire, fem dager i uken, og ikke bare to. Kontinuiteten blir så mye bedre. Det er rett og slett en drøm altså.
Berit Solstad

Hjelpepleier, Skaun kommune

– Vi trenger stabile og flinke folk – folk som blir værende. Vi må framsnakke kommunehelsetjenesten, for det er faktisk veldig fint å jobbe her. Det blir en annen ro mellom oss kollegaene, stemningen blir bedre for både personell og pasienter. Heltidskultur og langvakter, spesielt i helg, tror hun er en del av løsningen for å gjøre kommunene til attraktive arbeidsgivere for flere.
Vibeke Engelsås Kolvik

Sykepleier, Melhus kommune

– Det er veldig mange og store, faglige utfordringer hos oss, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Du må kunne litt om alt. Vi har dessuten avdelinger som er som minisykehus, for eksempel rehabiliteringsavdelinger hvor du får prøvd absolutt alt du har lært. Jeg tror utdanningen av mentorer får mye å si for dem som ansettes i disse tre kommunene fremover.
Liv Sæther Flå

Sykepleier og mentor, Midtre Gauldal kommune

– Våre tre kommuner representerer over 32000 innbyggere, og alle innbyggerne forventer å få levert kvalitetsmessig gode tjenester – både nå og i et fremtidsperspektiv. Det holder ikke å bare si at man har godt arbeidsmiljø, god faglig dekning og en robust tjeneste, vi må vise at vi faktisk har det – og det er det dette prosjektet skal bidra til. Bli med oss å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester!
Svein Jarle Midtøy

Prosjektleder

Ledige stillinger

Vil du jobbe sammen med oss i Melhus kommune?

Vi har et godt arbeidsmiljø, og trenger stadig nye, dyktige medarbeidere som vil være med på å forme morgendagens Melhus.

Se alle stillinger i Melhus kommune her

Vil du jobbe sammen med oss i Skaun kommune?

Se ledige stillinger hos Skaun kommune

Se alle stillinger i Skaun kommune her

Jobbe i Midtre Gauldal kommune?

Se ledige stillinger hos Midtre Gauldal kommune

Se alle stillinger i Midtre Gauldal kommune her

Kontakt oss

Ta kontakt med oss ved å legge igjen beskjed i skjemaet.